Menu Close

Technologia chemiczna

DROGIE KANDYDATKI i DRODZY KANDYDACI

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje interdyscyplinarne zainteresowania by zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie. Posiadamy jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów i zapleczy aparaturowych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią z nas jednych z najbardziej innowacyjnych naukowców w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach oraz zostało potwierdzone certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych kierunków kształcenia w rankingach „Perspektyw”.

Wydział posiada bogatą ofertę kół naukowych, współpracy w projektach badawczych i rozwojowych, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych Naszych Studentów. Na Wydziale są organizowane wydarzenia oraz cykliczne spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm, podczas których studenci zdobywają nowe umiejętności oraz mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dyscyplinach inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Przyszli absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie mogą również liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych studiami I stopnia (inżynierskimi) oraz II stopnia (magisterskimi).

Technologia chemiczna jest dyscypliną nauki zajmującą się procesami chemicznymi przetwarzania surowców w produkty. Celem współczesnej technologii chemicznej jest wprowadzanie nowych wyrobów chemicznych i technologii oraz modernizacja i optymalizacja warunków prowadzenia już istniejących procesów, mając na względzie ochronę środowiska i bezpieczeństwo przemysłowe. Kierunek ten przygotowuje absolwentów-inżynierów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego oraz w pokrewnych gałęziach gospodarki. Studenci technologii chemicznej zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii nieorganicznej (dot. m. in. nawozów mineralnych, nowoczesnych materiałów katalitycznych i sorpcyjnych, nanomateriałów), technologii organicznej (monomerów i środków pomocniczych, barwników, pestycydów, leków, kosmetyków, paliw) oraz technologii polimerów (polimerów syntetycznych i biopolimerów, mikro- i nanonapełniaczy oraz (nano)kompozytów). Technologia chemiczna wykorzystywana jest w ochronie środowiska, oczyszczaniu wód i ścieków, przeróbce i zagospodarowaniu odpadów, projektowaniu procesów katalitycznych oraz materiałów specjalnego przeznaczenia (w tym nowoczesnych materiałów inżynierskich oraz do zastosowań medycznych). Znajomość technologii chemicznej pozwala także na opracowywanie metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów.

Studiując technologię chemiczną:

 • rozwiązujesz złożone zadania inżynierskie, takie jak planowanie procesu technologicznego czy udoskonalenie już istniejących procesów,
 • samodzielnie realizujesz procesy związane z otrzymywaniem i modyfikacją różnorodnych materiałów, aby uzyskać ich korzystne właściwości użytkowe,
 • stosujesz różnorodne metody, w tym zaawansowane techniki badań właściwości różnych materiałów, zarówno surowców, półproduktów jak i produktów finalnych,
 • posługujesz się specjalistycznym oprogramowaniem w planowaniu i opracowaniu wyników pomiarowych,
 • dostrzegasz potencjał technologii chemicznej w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata np. dzięki rozwijaniu niskoemisyjnych technologii produkcyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich zainteresowań i zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych przy jednoczesnym nabyciu umiejętności inżynierskich to kierunek technologia chemiczna jest dla Ciebie. Swoje zainteresowania związane z rozwiązywaniem zagadnień technicznych będziesz mógł realizować podczas szerokiej oferty praktycznych zajęć projektowych i laboratoryjnych. Oprócz zainteresowań inżynieryjno-technicznych podczas studiów rozwiniesz również takie umiejętności jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole a także dobrą organizację pracy, szczególnie przydatne w pracowniach chemicznych.

 • na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez Kandydata
 • na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy legitymują się tytułem inżyniera tego samego lub innego kierunku studiów.

Nauka na kierunku technologia chemiczna odbywa się w trybie dziennym i obejmuje takie formy zajęć jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe (w przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem studiów).

Absolwent technologii chemicznej będzie gotowy do podjęcia pracy w:

 • przemyśle chemicznym, gumowym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, rafineryjnym i energetycznym,
 • zakładach biotechnologicznych, ciepłowniczych, gospodarki komunalnej, uzdatniania gazu ziemnego, produkcji i przetwórstwa tworzyw oraz włókien sztucznych, oczyszczalniach ścieków, biurach projektowych i przedsiębiorstwach konsultingowych,
 • laboratoriach medycznych,
 • służbach kontroli środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i higieny przemysłowej,
 • jednostkach naukowo-badawczych (uniwersytety, instytuty badawcze),
 • innowacyjnych własnych przedsiębiorstwach.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna:

 • ma wiedzę z zakresu technologii chemicznej nieorganicznej, organicznej i polimerów a także zna wybrane zagadnienia współczesnej chemii i nowoczesnych chemicznych procesów technologicznych,
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy inżynierskiej przy projektowaniu procesów technologicznych, obsłudze aparatury oraz do opracowywania nowych materiałów i wyrobów,
 • potrafi analizować i optymalizować procesy technologiczne z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów – głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych,
 • potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,
 • jest przygotowany do pracy w przemyśle np. chemicznym, petrochemicznym, biotechnologicznym, przetwórczym (farmaceutycznym, tekstylnym, kosmetycznym, tworzyw sztucznych), w firmach i biurach projektowych oraz ośrodkach naukowo-badawczych,
 • może podjąć pracę jako inżynier lub rozpocząć kształcenie na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technologii chemicznej (nieorganicznej, organicznej i polimerów) obejmującą dobór materiałów, surowców oraz aparatury do realizacji procesów chemicznych i biochemicznych,
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w wybranych obszarach technologii chemicznej wykorzystując do tego techniki oraz metody charakteryzowania surowców, półproduktów i produktów,
 • posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych,
 • potrafi samodzielnie planować i prowadzić badania naukowe stosując do tego celu najnowocześniejszą aparaturę badawczą,
 • jest przygotowany do tworzenia koncepcji, realizacji lub modernizacji procesu chemicznego oraz wdrażania tych procesów i produktów do praktyki,
 • posiada interdyscyplinarne podejście w rozwiązywaniu problemów inżynierskich i technologicznych,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach opracowujących i produkujących nowoczesne materiały,
 • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku technologia chemiczna dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów technologii chemicznej, biotechnologii, metodologii badań naukowych i wykorzystywania nowoczesnych technik analitycznych do rozwiązywania problemów inżynierskich. Wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwia absolwentowi doskonalenie się i podjęcie pracy naukowej w wybranej dziedzinie, a także osiąganie kwalifikacji na kolejnych stopniach edukacji (Szkoła Doktorska). Studia na tym kierunku można ukończyć w jednej z trzech wybranych specjalności: 

 • technologia chemiczna nieorganiczna
  Wybierając specjalność technologia chemiczna nieorganiczna zdobędziesz wiedzę na temat surowców i produktów oraz procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego. Poznasz technologie produkcji gazów technicznych, kwasów, zasad, a także nawozów mineralnych. Dowiesz się o sposobach  oczyszczania wody, ścieków i gazów, jak również o sposobach zagospodarowania odpadów przemysłowych.  Poznasz metody wytwarzania nowoczesnych produktów pomocniczych, takich jak pigmenty nieorganiczne, katalizatory, materiały sorpcyjne i nanometryczne, zapoznasz się z procesami elektrochemicznymi. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia badań i analiz surowców oraz produktów chemicznych, a także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej.
 • technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych
  Wybierając specjalność technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych zdobędziesz zaawansowaną i nowoczesną wiedzę z zakresu technologii chemicznej organicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na specyfikę produkcji farmaceutyków oraz kosmetyków i szerokiej gamy związków organicznych stosowanych jako substancje pomocnicze w tych produktach. Poznasz m. in. technologie produkcji leków, surfaktantów, barwników, środków zapachowych, formulacji wyrobów kosmetycznych. Nauczysz się posługiwania różnymi technikami analitycznymi stosowanymi w kontroli jakości produktów oraz zaawansowanymi metodami analizy instrumentalnej. Studia tej specjalności przygotowują do pracy w różnych branżach przemysłu chemicznego, a w szczególności w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i branżach pokrewnych, w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości, przy produkcji i dystrybucji leków i kosmetyków, a także w firmach zajmujących się ich marketingiem i promocją.
 • technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów
  Technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów to specjalność przygotowująca absolwentów biegle poruszających się w zagadnieniach związanych z syntezą nowych materiałów polimerowych, ich modyfikacją oraz charakterystyką. Specjalność ta wpisuje się w regionalne, krajowe i globalne trendy rozwojowe związane z rosnącą produkcją i przetwarzaniem polimerów, a także odpowiada na kadrowe zapotrzebowanie rynku (technolodzy, kontrolerzy jakości, pracownicy laboratoriów badawczych w firmach oraz instytutach badawczych, kadra zarządzająca). Program oraz tematyka realizowanych zajęć opiera się na aktualnych kierunkach badań i zastosowań nowoczesnych materiałów polimerowych w ochronie środowiska i oczyszczaniu ścieków, opakowalnictwie, materiałach konstrukcyjnych, przemyśle farb, lakierów i klejów, medycynie i diagnostyce. Nowoczesna i bogata baza aparaturowa pozwoli Studentom nabyć praktyczne umiejętności w zakresie otrzymywania i charakteryzowania materiałów polimerowych, zarówno podczas realizacji programu studiów jak i przygotowywania pracy dyplomowej.

Rok akademicki

2022/2023

Kierunek studiów

technologia chemiczna

Forma studiów

stacjonarne

Poziom studiów

studia I stopnia

Opłata za studia

brak

Czas trwania studiów

3,5 roku

Limit przyjęć 

40

Rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów technologia chemiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Opłata za studia brak
Czas trwania studiów 1,5 roku
Limit przyjęć:
semestr letni 30
semestr zimowy 30

 

Skip to content