Menu Close

Inżynieria materiałów
i nanomateriałów

DROGIE KANDYDATKI I DRODZY KANDYDACI
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje interdyscyplinarne zainteresowania by zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie. Posiadamy jedne z najlepiej wyposażone laboratoria i zaplecze aparaturowe nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią z nas jednych z najbardziej innowacyjnych naukowców w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach oraz zostało potwierdzone certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych kierunków kształcenia w rankingach „Perspektyw”.

Wydział posiada bogatą ofertę kół naukowych, współpracy w projektach badawczych i rozwojowych, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych Naszych Studentów. Na Wydziale są organizowane wydarzenia oraz cykliczne spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm podczas, których studenci zdobywają nowe umiejętności oraz mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dyscyplinach inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Przyszli absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie mogą również liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Inżynieria materiałów i nanomateriałów to interdyscyplinarny kierunek studiów technicznych, który pozwala na świadome projektowanie i kształtowanie struktury materiału pod konkretne właściwości. Taki materiał ma spełniać określone zadanie. Jest to zarówno materiał w skali makro jak i nano. Manipulacja rozmiarem odbywa się w obszarze nawet pojedynczych atomów i cząsteczek. Bada się zastosowanie otrzymywanych materiałów i nanomateriałów w wielu fascynujących obszarach, tj. w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej, nowoczesnej diagnostyce; do niszczenia chorych tkanek w organizmie metodami hipertermii i fototermii dynamicznej, w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek, w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody, w energetyce do wytwarzania najnowszych superkondensatorów i baterii wykorzystywanych w elektromobilności i najnowszych urządzeniach elektronicznych, w recyklingu biomasy i tworzyw sztucznych oraz kompozytów, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu obszarach np. w farmacji i przemyśle opakowaniowym. Kandydat rozwinie i wzbogaci swoją interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie zaawansowanych materiałów zarówno w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów jak i nanotechnologii.

Studiując inżynierię materiałów i nanomateriałów:

 • samodzielnie obsługujesz wysokiej klasy aparaturę badawczą np. wysokorozdzielcze mikroskopy elektronowe,
 • bierzesz udział (nawet od pierwszego roku studiów) w projektach badawczych o wysokim poziomie innowacyjności oraz w kołach naukowych i organizacjach studenckich,
 • naukowo pracujesz w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych,
 • potrafisz samodzielnie projektować najnowsze innowacyjne materiały wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu,
 • potrafisz pracować samodzielnie jak i zespołowo w interdyscyplinarnych grupach.

Jeżeli jesteś otwarty na nowe rozwiązania i technologie, masz głowę pełną pomysłów, chcesz zmieniać świat, poprawiać jakość życia w wielu jego obszarach, a jednocześnie interesujesz się naukami przyrodniczymi i technicznymi to kierunek inżynieria materiałów i nanomateriałów jest dla Ciebie.

 • na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez Kandydata
 • na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich jednolitych, którzy legitymują się tytułem inżyniera tego samego lub innego kierunku studiów.

Nauka na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów odbywa się w trybie dziennym i obejmuje takie formy zajęć jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe (w przedsiębiorstwach związanych z kierunkiem studiów).

Absolwent inżynierii materiałów i nanomateriałów będzie gotowy do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie; we wszystkich sektorach, w których stawia się na innowacyjność,
 • laboratoriach badawczo-rozwojowych skierowanych na rozwój produktów czy stosowanych materiałów,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą służącą do ich badania,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • własnych, najczęściej innowacyjnych firmach.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie nowych materiałów i nanomateriałów użytkowych; i jak dostosować ich własności do określonych zastosowań np. biomedycznych, energetycznych, farmaceutycznych i chemicznych,
 • bazując na zdobytej wiedzy o różnych rodzajach materiałów i nanomateriałów – zarówno metalicznych, ceramicznych, węglowych, nieorganicznych i wielu innych – potrafi przewidywać jak zachowa się materiał w czasie pracy,
 • potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i aparaturę do badania struktury, własności i budowy materiałów,
 • zna metody wytwarzania materiałów i nanomateriałów wykorzystywanych w większości gałęzi przemysłu,
 • jest przygotowany, by planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym),
 • może podjąć pracę jako inżynier lub rozpocząć kształcenie na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów:

 • posiada pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na projektowanie zaawansowanych materiałów zarówno w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów jak i nanotechnologii,
 • potrafi samodzielnie obsługiwać najnowocześniejszą aparaturę badawczą, która pozwoli na poznanie budowy i własności materiałów i nanomateriałów o zróżnicowanej wielkości,
 • potrafi planować procesy wytwarzania najnowszych materiałów wykorzystywanych w produktach/urządzeniach/preparatach we wszystkich gałęziach przemysłu,
 • potrafi przewidzieć potencjał aplikacyjny nowych zaawansowanych materiałów na podstawie ich własności i budowy,
 • jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do stałego poszerzania wiedzy, w tym do samodzielnego jej uzupełniania,
 • jest gotowy do podjęcia pracy m. in. w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, w laboratoriach badawczo-rozwojowych skierowanych na rozwój produktów czy stosowanych materiałów, czy w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą służącą do ich badania,
 • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej.
 • inżynieria materiałowa i nanotechnologia
  Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów do różnorodnych zastosowań. Dotyczy takich obszarów aplikacyjnych, jak przemysł chemiczny, biomedyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, tworzyw sztucznych, w sektorze energetyki.
 • inżynieria polimerów i biomateriałów
  Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie inżynierii polimerów, biomateriałów i kompozytów do zastosowań technicznych i medycznych. Realizacja programu kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności od zaprojektowania do charakterystyki materiałów polimerowych wykorzystywanych w takich obszarach jak przemysł opakowaniowy, biomedyczny, materiałów kompozytowych i wyrobów z tworzyw sztucznych.
Rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów Inżynieria materiałów i nanomateriałów 
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Opłata za studia brak
Czas trwania studiów 3,5 roku
Limit przyjęć  40
Rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów Inżynieria materiałów i nanomateriałów 
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Opłata za studia brak
Czas trwania studiów 1,5 roku
Limit przyjęć:
semestr letni
30
semestr zimowy
40
Skip to content