Menu Close

Inżynieria chemiczna
i procesowa

DROGIE KANDYDATKI i DRODZY KANDYDACI

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje interdyscyplinarne zainteresowania by zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie.
Posiadamy jedne z najlepiej wyposażone laboratoria i zaplecze aparaturowe nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią z nas jednych z najbardziej innowacyjnych naukowców w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach oraz zostało potwierdzone certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych kierunków kształcenia w rankingach „Perspektyw”.

Wydział posiada bogatą ofertę kół naukowych, współpracy w projektach badawczych i rozwojowych, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych Naszych Studentów. Na Wydziale są organizowane wydarzenia oraz cykliczne spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm podczas, których studenci zdobywają nowe umiejętności oraz mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dyscyplinach inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Przyszli absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie mogą również liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi pomost łączący chemię z realnym światem na zewnątrz laboratorium. Inżynierowie chemicy znajdują metody powiększania procesów od skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. Bazując na znajomości zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych wymyślają, projektują, rozwijają oraz udoskonalają procesy i produkty. Ich praca pozwala na rozwiązanie występujących w życiu codziennym i przemyśle zagadnień inżynierskich, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, emisji zanieczyszczeń oraz zapewniają pożądaną jakość produktu. Inżynieria chemiczna i procesowa to przede wszystkim wiedza o procesach i urządzeniach w instalacjach przemysłowych, umiejętność projektowania i nadzoru funkcjonowania instalacji przemysłowych. Inżynier chemik i inżynier procesu zajmuje się opracowywaniem nowych procesów, projektowaniem aparatury i instalacji do realizacji procesów, sterowaniem procesem lub udoskonalaniem procesów.

Inżynierowie, absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, zajmują się przemianami fizycznymi i chemicznymi (takimi jak reakcje chemiczne i biochemiczne, procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy) w różnej skali, tzn. na poziomie molekularnym (jak cząsteczki reagują), na poziomie procesu (jak zachodzą przemiany w aparacie), na poziomie instalacji (jak procesy mogą być powiązane ze sobą) oraz na poziomie globalnym (logistyka, zarządzanie, środowisko). Potrafią wykorzystać projektowanie numeryczne do modelowania zjawisk występujących w instalacjach przemysłowych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi w postaci symulatorów procesowych i kodów numerycznej mechaniki płynów typu CFD.

Studiując inżynierię chemiczną i procesową:

 • samodzielne obsługujesz nowoczesne programy wspomagające obliczenia inżynierskie;
 • obsługujesz wysokiej klasy instalacje badawcze i kształcisz się z wykorzystaniem zaawansowanych instalacji dydaktycznych;
 • projektujesz procesy i urządzenia do ich realizacji;
 • projektujesz i testujesz nowe procesy i rozwiązania konstrukcyjne aparatów;
 • bierzesz udział w projektach badawczych oraz pracach badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa;
 • masz możliwość realizacji własnych pomysłów badawczych w ramach kół naukowych i pracowni FabLAB (możliwość opracowania i przygotowania zgłoszenia patentowego oraz wykonania prototypu urządzenia według własnego pomysłu);
 • masz możliwość realizacji praktyk zawodowych i badawczych za granicą;

Jeżeli lubisz nauki ścisłe i techniczne, jesteś kreatywny, chcesz poznać jakie są mechanizmy zjawisk występujących w instalacjach laboratoryjnych i przemysłowych, lubisz pracować z nowoczesnymi programami komputerowymi stosowanymi do modelowania tych zjawisk a jednocześnie myślisz kreatywnie i innowacyjnie to kierunek inżynieria chemiczna i procesowa jest dla Ciebie.

 • na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez Kandydata,
 • na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich jednolitych, którzy legitymują się tytułem inżyniera tego samego lub innego kierunku studiów.

Nauka na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa odbywa się w trybie dziennym (stacjonarnym) i w weekendy (niestacjonarnym) oraz obejmuje takie formy zajęć jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe (w przedsiębiorstwach lub specjalistycznych laboratoriach związanych z kierunkiem studiów).

Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa mogą osiągnąć atrakcyjne kariery zawodowe w kraju i za granicą. Inżynierowie o specjalności inżynieria chemiczna i procesowa łatwo znajdują zatrudnienie w małych i dużych firmach o różnorodnym profilu działania. Inżynier Procesowy ciągle jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na świecie. Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w zakładach: przemysłu chemicznego i rafineryjnego, uzdatniania gazu ziemnego, przemysłu gumowego, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, energetycznych i w ciepłownictwie, gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków, budowy aparatury procesowej, w biurach projektowych, firmach konsultingowych, w służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa, higieny przemysłowej, w laboratoriach i instytutach badawczych. Absolwenci, którzy nie chcą pracować w przemyśle mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ponieważ nabyli na studiach umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Posiadają umiejętności w zakresie analizy inżynierskiej i zarządzania. Inżynier chemik posiada umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje do brania udziału w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na potrzeby przemysłu.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa: 

 • otrzymuje wszechstronną wiedzę o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w różnych obszarach gospodarki oraz niezbędną do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich,
 • rozwiązuje problemy związane z projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych szczególnie związane z przetwarzaniem substancji i energii,
 • potrafi zaprojektować urządzenie lub aparat, produkt lub proces z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, używając do tego nowoczesnych metod i narzędzi, 
 • potrafi planować eksperymenty, przeprowadzać pomiary i wykonywać symulacje komputerowe procesów, stosując nowoczesne metody i techniki pomiarowe oraz programy komputerowe w celu rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego,
 • potrafi analizować działanie instalacji przemysłowych oraz zapewnić ich efektywną eksploatację,
 • może pracować w interdyscyplinarnych zespołach,
 • może podjąć pracę jako inżynier lub rozpocząć kształcenie na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:

 • dysponuje szeroką i uniwersalną wiedzą, pogłębioną o wiele specjalistycznych wiadomości z zakresu ukończonej specjalności,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu ukończonej specjalności,
 • potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, inżynierii chemicznej i procesowej i przedmiotów specjalnościowych w celu rozwiązania złożonego problemu technicznego w zakresie ukończonej specjalności,
 • potrafi zaproponować, ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych procesów, metod badawczych i rozwiązań technicznych w zakresie ukończonej specjalności,
 • może pracować w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach, wszędzie gdzie realizowane są procesy przetwarzania energii i masy,
 • wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, są przygotowani do kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej.

Informatyka procesowa – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu zastosowań komputerów do modelowania procesów i wykorzystywania tych modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalnym projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych, analizą ich działania i efektywną eksploatacją.

Inżynieria bioprocesowa – Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą aspektów biologicznych bioprocesów, ich sprzężenia z aspektami technicznymi i możliwości zastosowania bioprocesów w przemyśle i w ochronie środowiska.

Inżynieria procesowa – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji wybranych procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu zajmujących się przetwarzaniem materii i energii.

Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu dobrych praktyk wytwarzania, zarządzania produktem, kompleksowego zarządzania jakością, prawa normalizacyjnego i patentowego.

Inżynieria procesów ekoenergetyki – Studenci nabywają umiejętności dokonywania oceny technicznej, środowiskowej i ekonomicznej energochłonnych procesów przetwórczych stosowanych w jednostkach gospodarczych różnej skali. Potrafią uwzględniać aspekty ochrony środowiska i gospodarki zrównoważonej z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i alternatywnych źródeł energii.

Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu procesów związanych z wydobyciem, przeróbką, transportem, oczyszczaniem oraz magazynowaniem ropy naftowej i gazu.

Procesy i urządzenia w ochronie środowiska – Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą metod zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, wody i gleby, zarówno poprzez działania minimalizujące wytwarzanie zanieczyszczeń, jak i ich usuwanie.

Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego – Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu fizykochemii ropy naftowej oraz produktów petrochemicznych, z naciskiem na kompleksową przeróbkę ropy naftowej i gazu. Zapoznają się ze specyfiką sterowania procesami technologicznymi, zasadą działania aparatów i urządzeń przemysłu petrochemicznego, a także z procesami korozyjnymi zachodzącymi na instalacji petrochemicznej (specjalność prowadzona wspólnie z Grupą Azoty POLYOLEFINS).

Rok akademicki

2022/2023

Kierunek studiów

Inżynieria chemiczna i procesowa,

Forma studiów

stacjonarne lub niestacjonarne

Poziom studiów

studia I stopnia

Opłata za studia

brak

Czas trwania studiów

3,5 roku

Limit przyjęć

30

Rok akademicki

2022/2023

Kierunek studiów

Inżynieria chemiczna i procesowa,

Forma studiów

stacjonarne lub niestacjonarne

Poziom studiów

studia I stopnia

Opłata za studia

brak

Czas trwania studiów

3,5 roku

Limit przyjęć

30

Rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa,
Forma studiów stacjonarne lub niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Opłata za studia brak
Czas trwania studiów 1,5 roku
Limit przyjęć
semestr zimowy 30
semestr letni 30
Rok akademicki 2022/2023
Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa,
Forma studiów stacjonarne lub niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Opłata za studia brak
Czas trwania studiów 1,5 roku
Limit przyjęć
semestr zimowy 30
semestr letni 30
Skip to content