Menu Close

Chemia

DROGIE KANDYDATKI i DRODZY KANDYDACI
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wyjątkowe miejsce, w którym można rozwijać swoje interdyscyplinarne zainteresowania by zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji swoich zawodowych ambicji. Wydział jest wiodącą w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą studia w najistotniejszych dla polskiej gospodarki dziedzinach, takich jak: chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna, jak również na kierunkach prowadzonych w języku angielskim chemical engineering i materials science and engineering. Każdy z kierunków kształcenia ma program nauczania uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz wychodzi naprzeciw prężenie rozwijającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Siedmioro uczonych z naszego Wydziału zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie.
Posiadamy jedne z najlepiej wyposażone laboratoria i zaplecze aparaturowe nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Opracowane technologie i materiały czynią z nas jednych z najbardziej innowacyjnych naukowców w Polsce, co przekłada się na wysoką jakość kształcenia na oferowanych kierunkach oraz zostało potwierdzone certyfikatami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi pozycjami prowadzonych kierunków kształcenia w rankingach „Perspektyw”.

Wydział posiada bogatą ofertę kół naukowych, współpracy w projektach badawczych i rozwojowych, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych Naszych Studentów. Na Wydziale są organizowane wydarzenia oraz cykliczne spotkania i szkolenia z przedstawicielami firm podczas, których studenci zdobywają nowe umiejętności oraz mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w dyscyplinach inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i chemia. Przyszli absolwenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie mogą również liczyć na atrakcyjne zarobki według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi studia na kierunku chemia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Oferta skierowana jest do kandydatów zainteresowanych studiami I stopnia (inżynierskimi).

Studia na kierunku chemia łączą wiedzę z zakresu nauk chemicznych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych z umiejętnościami praktycznymi dzięki czemu jako jedne z nielicznych w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Kandydat nie tylko wzbogaci swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętej chemii nieorganicznej (chemia ciała stałego, materiały ceramiczne, metody syntezy związków nieorganicznych), organicznej (chemia produktów naturalnych, projektowanie związków biologicznie czynnych), czy analizy instrumentalnej (metody analizy termicznej, analizy związków bioorganicznych), ale pozna również typowe technologie inżynierskie stosowane w różnych laboratoriach w przemyśle chemicznym. Duży udział zajęć aktywizujących, takich jak praca indywidualna czy zespołowa w laboratorium umożliwią nabycie szeregu niezwykle przydatnych w przyszłej pracy zawodowej umiejętności wykonywania prostych analiz ilościowych, interpretowania wyników i wyciągania wniosków oraz ponoszenia odpowiedzialności za powierzone do realizacji zadania czy wpływu podejmowanych decyzji na otoczenie. Nabyta w trakcie studiów wiedza umożliwia rozwiązywanie problemów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich, planowania i opracowywania wyników eksperymentów oraz projektowania i sterowania procesami laboratoryjnymi i przemysłowymi.

Studiując chemię:

 • poznajesz naturę i właściwości substancji, zachodzących między nimi przemian oraz czynników, które mają wpływ na ich kierunek i szybkość,
 • planujesz, syntezujesz i identyfikujesz związki nieorganiczne i organiczne,
 • rozdzielasz mieszaniny różnych związków,
 • wydzielasz związki aktywne biologicznie z materiału roślinnego,
 • oczyszczasz różne substancje,
 • wykorzystujesz nowoczesne metody instrumentalne w analizie związków organicznych i nieorganicznych,
 • badasz paliwa, alkohole, środki psychoaktywne, leki i kosmetyki,
 • analizujesz ilościowo związki organiczne i nieorganiczne,
 • poszukujesz praktycznego zastosowania dla nowo otrzymanych materiałów.

Jeśli lubisz nauki ścisłe i przyrodnicze, masz zacięcie do pracy w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych, a przy tym masz w sobie odrobinę kreatywności i wielką potrzebę odkrywania to kierunek chemia jest dla Ciebie.

 • na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii lub fizyki oraz przedmiotu wskazanego przez Kandydata

Nauka na kierunku chemia odbywa się w trybie dziennym i obejmuje takie formy zajęć jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe (w przedsiębiorstwach lub specjalistycznych laboratoriach związanych z kierunkiem studiów).

Absolwent chemii będzie gotowy do podjęcia pracy w:

 • różnych gałęziach przemysłu (chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, budowlanego, motoryzacyjnego),
 • w specjalistycznych laboratoriach analitycznych (medycznych, kryminalistycznych, biochemicznych, przemysłowych, kontrolno-pomiarowych, itp.),
 • parkach technologicznych,
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska (SANEPID, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
 • jednostkach naukowo-badawczych (uczelnie, placówki PAN),
 • placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, średnie),
 • własnych, najczęściej innowacyjnych firmach.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku chemia:

 • posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie chemii, zna podstawowe koncepcje i teorie chemiczne,
 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym,
 • zna typowe technologie inżynierskie stosowane w laboratorium chemicznym i przemyśle chemicznym oraz podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej,
 • potrafi wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, również z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych oraz formułować na tej podstawie wnioski,
 • potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w laboratorium i przemyśle chemicznym,
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach kontrolnych, naukowo-badawczych, w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, instytucjach związanych z ochroną środowiska lub takich, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, a po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych również w szkolnictwie podstawowym i średnim,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych.
 • chemia ogólna i analityka chemiczna
  Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie zapoznania z metodami badawczymi stosowanymi w analityce, ich wadami i zaletami. Pokazuje nowoczesne podejście do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy ilościowej. Umożliwia zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielny dobór najlepszej metody syntezy materiałów nieorganicznych o pożądanych właściwościach. Dotyczy takich obszarów aplikacyjnych, jak laboratoria przemysłowe, ochrony środowiska, kryminalistyczne, farmaceutyczne czy sanitarno-epidemiologiczne.
 • chemia bioorganiczna
  Specjalność dotyczy kształcenia Studenta w zakresie zapoznania z właściwościami i metodami otrzymywania podstawowych biocząsteczek, mechanizmami przemian związków chemicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku, mechanizmami oddziaływania substancji biologicznie czynnych, metodami otrzymywania i ogólnymi zasadami projektowania substancji biologicznie czynnych. Umożliwia ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie przeprowadzenia syntezy organicznej nowymi technikami a także doboru techniki i oczyszczenia produktów reakcji. Dotyczy takich obszarów aplikacyjnych, jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tworzyw sztucznych i kosmetyczny, a także laboratoriów badawczych i analitycznych.

Rok akademicki

2022/2023

Kierunek studiów

chemia

Forma studiów

stacjonarne

Poziom studiów

studia I stopnia

Opłata za studia

brak

Czas trwania studiów

3,5 roku

Limit przyjęć 

40

Skip to content